Ook College bezorgd over landbouwgif Westbroek

Het College van BenW deelt de bezorgdheid van bewoners van de Wolkammerweg in Westbroek over de gevolgen van het spuiten met bestrijdingsmiddelen op het direct achter hun percelen gelegen maisveld. Daardoor worden ook hun achtertuinen, voor een deel in gebruik voor het telen van biologische groente voor eigen gebruik, van landbouwgif voorzien. BenW zullen hierover op aandringen van GroenLinks met de eigenaar van de grond een gesprek aangaan dat mogelijk leidt tot een aanpassing van het pachtcontract. Die aanpassing zou kunnen inhouden dat het gebruik van 'gewasbeschermingsmiddelen' in de nabijheid van de tuinen wordt verboden.

Volgens raadslid Henk Zandvliet is het toepassen van toegelaten ‘gewasbeschermingsmiddelen’ in dit geval niet verboden, omdat het bestemmingsplan hieraan geen beperkingen oplegt. Wel kent de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) een algemeen zorgvuldigheidsvoorschrift. Dat is gericht op het voorkomen van ‘gevaar voor een mens, voor een dier of voor planten waarvan de instandhouding gewenst is, voor planten die aan anderen toebehoren, voor de bodem of voor het water’.

GroenLinks zou ook graag zien dat huizen en scholen beter beschermd worden tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen op nabij gelegen landbouwpercelen. Dat kan bijvoorbeeld in vorm van spuitvrije zones. Hiervan zegt het College dat dat alleen kan via een aanpassing van het geldend bestemmingsplan en dat is niet op korte termijn te realiseren. De fractie zal hierop terugkomen bij de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen in de toekomst.